Kancelaria Oferta Strona Główna Kontakt Aktualności
Aktualności :
2018-09-10   Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdził w sprawie prowadzonej pod sygn. akt V ACa 163/18, że przekazanie gospodarstwa rolnego, nawet jeśli dokonane celem uzyskania rolniczych świadczeń  emerytalno-rentowych podlega zaliczeniu na zachowek.  
2018-08-21   Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I ACa 1033/17, że postanowienie umowy przewidujące w razie braku spłaty pożyczki w terminie niemożność żądania zwrotu nieruchomości przeniesionej na pożyczkodawcę celem zabezpieczenia spłaty pożyczki jest nieważne.  
2018-06-21   Przeszło dwa tygodnie temu Sąd Najwyższy przesądził w uchwale III CZP 50/17, że uwłaszczenie przedsiębiorstwa państwowego na sieci energetycznej w styczniu 1991 r. nie powoduje powstania z mocy prawa służebności gruntowej na nieruchomościach Skarbu Państwa. Orzeczenie to sprzyja dochodzeniu przez właścicieli nieruchomości wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu na ich nieruchomościach przez firmy energetyczne.  
2018-05-25   Dziś rozpoczyna się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, ang. GDPR). Wymaga ono dostosowania wewnętrznych regulacji i procedur, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców.  
2018-04-10   Niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyjął stanowisko, iż nie w każdym przypadku naruszenia prawa budowlanego przez wykonanie samowoli budowlanej prawidłowe jest wydanie nakazu rozbiórki. Zdaniem sądu w przypadku, gdy możliwe jest doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem w inny sposób niż poprzez rozbiórkę organy administracji budowlanej powinny stosować mniej surowe środki (VII SA/Wa 1034/17).  
2018-01-01   Z okazji Nowego Roku, wszystkim Klientom, współpracownikom oraz sympatykom Kancelarii składamy uprzejme życzenia samych sukcesów i wszelkiej pomyślności!  
2017-12-15   Prowadzone są prace nad poważną nowelizacją Kodeksu Postępowania Cywilnego. M. in. wprowadzony ma zostać obowiązek złożenia odpowiedzi na pozew. Jego uchybienie będzie miało poważne konsekwencje, albowiem w projekcie noweli przewiduje się, iż brak złożenia odpowiedzi na pozew będzie skutkował uznaniem twierdzeń zawartych w pozwie, a zatem prawdopodobnie również przegraną w sprawie.  
2017-11-30   Sąd Najwyższy (III CZP 38/17) uznał, że gmina ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody związane z brakiem usunięcia m. in. śniegu czy lodu z chodników, o ile zaniedbała ona obowiązku nadzorowania ich usuwania przez właścicieli nieruchomości.  
2017-10-20   Zaprezentowano dziś projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej.  
2017-10-02 Za trzy dni rusza akcja Adwokatury Polskiej "Pomoc frankowiczom" (szczegóły na stronie: http://www.adwokatura.pl).  
2017-09-20 Sąd Najwyższy rozpoznawać będzie skargę kasacyjną, której osią jest kwestia, na ile normy Polskiego Komitetu Normalizacji z okresu PRL (wtedy mające status norm prawnych) mogą stanowić obecnie element hipotez nadal obowiązujących, a wydanych w PRL przepisów. Klienta w sprawie reprezentuje adw. dr Marek Strzała.  
2017-08-01 Dzisiaj rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Powstańców.  
2017-06-07   Uchwalona została ustawa tworząca Rejestr Należności Publicznoprawnych. W założeniu ma ona ułatwić wierzycielom dochodzenia roszczeń. Z ważniejszych zmian: upadek zabezpieczenia po wygraniu sprawy następować będzie dopiero po dwóch miesiącach, zaś w postępowaniu uproszczonym będzie można dochodzić dwa razy większych kwot.  
2017-05-03   Dzisiaj rocznica uchwalenia Konstytucji 3. Maja - jednego z najważniejszych aktów prawnych w historii Polski.  
2017-02-10   Sąd Najwyższy (sprawa prowadzona pod sygnaturą akt: I KZP 14/16) uznał,  iż bulwar nadrzeczny nie stanowi ulicy, a tym samym nie jest miejscem, w którym spożywanie alkoholu jest zabronione jako wykroczenie. Wyjątek stanowi sytuacja, uznania za takie miejsce uchwałą rady gminy i jego odpowiednie oznakowanie.    
2016-11-02   Naczelny Sąd Administracyjny (sprawa prowadzona pod sygnaturą akt: II FSK 2056/14) uznał,  iż nie każda droga ogólnie dostępna stanowi drogę publiczną, a ujęcie działki w Ewidencji Gruntów i Budynków jako "dr" stanowi wyłącznie oznaczenie sposobu jej wykorzystania, nie przesądzając publicznego czy prywatnego charakteru.    
2016-08-27   Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sprawa prowadzona pod sygnaturą akt: II SA/Gd 164/16) uznał,  iż pomimo obowiązku przyłączenia działki do sieci kanalizacyjnej, właściciel działki nie jest obowiązany dokonywać prac, które w istocie rozbudowują sieć kanalizacyjną w danej miejscowości, gdyż to spoczywa na gminie.    
2016-05-10   W dniu 26 kwietnia 2016 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że przyznanie statusu służby publicznej jedynie sunnitom i odmówienie takiego statusu alewitom naruszyło wolność sumienia i wyznania. Skarżący alewici w Turcji domagali się, by ich praktyki wyznaniowe miały taki sam status służby publicznej, jak sunnici.    
2016-04-30   Dziś weszła w życie nowelizacja ustawy regulującej zasady obrotu nieruchomościami rolnymi. Ustawodawca wprowadził nowe szczególne ograniczenia w swobodnym obrocie nieruchomościami rolnymi i zmodyfikował już istniejące. Po zmianach do najważniejszych z tych ograniczeń należą:
1) ograniczenie w zakresie zdolności nabywania nieruchomości rolnych do rolników indywidualnych (art. 2a ust. 1);
2) prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przysługującego Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa w przypadku ich sprzedaży (art. 3 ust. 4);
3) prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przysługującego Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa w przypadku nabycia nieruchomości w wyniku innej czynności prawnej niż umowa sprzedaży lub w drodze zdarzenia prawnego (art. 4 ust. 1 in corpore).